Unia Europejska

Przedsiębiorstwo PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zrealizowało projekt pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MASZYN POWSTAŁEJ JAKO EFEKT PRAC B+R” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1878/19.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie wysoce zaawansowanej technologii wytwarzania urządzenia do produkcji zbiorników przemysłowych.

W wyniku realizacji projektu do oferty firmy wdrożona została maszyna do wytwarzania zbiorników przemysłowych o małych i średnich pojemnościach tj. od 1,5 do 5,2 m³. Urządzenie do wytwarzania zbiorników przemysłowych dedykowane jest do montażu zbiorników o następujących parametrach:

 • szerokość średnica – od 800 do 1800 mm,
 • wysokość – od 1800 do 2500 mm.

Wartość projektu: 5 619 526,59 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 2 770 580,23 PLN.


Przedsiębiorstwo PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica realizuje projekt pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MASZYN POWSTAŁEJ JAKO EFEKT PRAC B+R” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1878/19.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie wysoce zaawansowanej technologii wytwarzania urządzenia do produkcji zbiorników przemysłowych.

W wyniku realizacji projektu do oferty firmy wdrożona zostanie maszyna do wytwarzania zbiorników przemysłowych o małych i średnich pojemnościach tj. od 1,5 do 5,2 m³. Urządzenie do wytwarzania zbiorników przemysłowych dedykowane będzie do montażu zbiorników o następujących parametrach:

 • szerokość średnica – od 800 do 1800 mm,
 • wysokość – od 1800 do 2500 mm.

Wartość projektu: 4 706 500,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 2 796 000,00 PLN.


Informujemy, iż przedsiębiorstwo PZM TECHNOLOGY Sp. z o.o. spółka komandytowa zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PZM TECHNOLOGY Sp. z o.o. spółka komandytowa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o zbiorniki dla przemysłu z możliwością konfiguracji,
 • poszerzenie oferty o ogrodowe i tarasowe paleniska gazowe i tradycyjne,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie działań w obrębie marki PZM (B2B) i nowej marki produktowej (B2C),
 • wyodrębnienie nowych stanowisk w spółce,
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 1. Wdrożenie do oferty zbiorników dla przemysłu z możliwością konfiguracji.
 2. Wdrożenie do oferty ogrodowych i tarasowych palenisk gazowych i tradycyjnych.
 3. Redefiniowanie marki własnej Podkarpackie Zakłady Mechaniczne (B2B).
 4. Stworzenie nowej marki produktowej (B2C).
 5. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 6. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 6 231 902.08 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 960 451.99 PLN

Produkujemy dla znanych firm