Przetargi

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/3.2.2/KT dot. dostawy środków trwałych tj. „Wytaczarko-frezarka”

Termin składania ofert

2022-10-11, 15:00

Powstaje w kontekście projektu

POIR.03.02.02-18-1878/19 – WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MASZYN POWSTAŁEJ JAKO EFEKT PRAC B+R

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
• wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).

Załączniki

Produkujemy dla znanych firm
EnglishFrenchGermanNorwegianPolishSwedish