ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DST/POPW

Najważniejsze info

PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dotyczące dostawy wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania do planowania i zarządzania produkcją (1 kpl.)

PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dotyczące dostawy wartości niematerialnych i prawnych  w postaci oprogramowania do planowania i zarządzania produkcją (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0008/19.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 10/DST/POPW
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
Podkarpackie Zakłady Mechaniczne | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DST/POPW
class="przetargi-template-default single single-przetargi postid-4959 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-4.12 vc_responsive"